Tot je recht komen!

Ouders en school samen

Op het Bolwerk vinden wij het belangrijk om samen met ouders op te trekken in de zorg voor de ontwikkeling van hun kind. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde voor een optimale begeleiding van de leerlingen op school. Ouders hebben regelmatig contact met de leerkracht van hun kind en zijn goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Op veel gebieden proberen wij ouders te betrekken bij alle activiteiten in en rond de school. Naast de betrokkenheid binnen de medezeggenschapsraad en de ouderraad, zijn ouders actief binnen de school op veel andere gebieden. Zo ondersteunen ouders de school en de ontwikkeling van de kinderen ook bij activiteiten als lezen, koken, zelfstandig werken, ondersteunen van activiteiten binnen de thema's van IPC, werken op computers, schoolreisjes en groep gebonden activiteiten.

Talenten van ouders

Ouders die vanuit hun expertise een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school. 

SchouderCom

Om ouders snel en goed te informeren maken wij gebruik van het digitale ouderportaal SchouderCom. Om uw ouder-account te activeren krijgt u via school een uitnodigingsmail van SchouderCom. In deze mail vindt u als ouder een link waarmee u uw eigen account kunt aanmaken. Binnen het ouderportaal koppelen ouders hun kind(eren) aan hun eigen account. Per leerling kunnen er twee ouders gekoppeld worden. De koppelen wordt pas actief wanneer wij als school bevestigd hebben dat ouders en kind bij elkaar gekoppeld kunnen worden. Communiceren via SchouderCom kent vele voordelen. Zo kunt u dagelijks de agenda inzien, heeft u de alle Nieuwsbrieven en alle andere post paraat en kunt u uw kind via het portaal ziekmelden. Zo blijven er geen vergeten brieven meer in het laatje van uw kind en kunt u ten alle tijden school en leerkrachten bereiken.
Ook kunt u, indien de ouders daar toestemming voor hebben gegeven, de adresgegevens van een klasgenootje van uw kind oproepen. Dit kan vooral handig zijn als uw kind bijvoorbeeld bij iemand gaat spelen.
Wij plannen ook de 10-minutengesprekjes van de rapportenavonden met u in via SchouderCom op een moment dat het voor u uitkomt of kunt u intekenen op een activiteit in de groep van uw kind of een thema-avond op school.

Informatievoorziening aan ouders

Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

  • Informatieavond: Elke leerkracht stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid om kennis te nemen van de in de betreffende groep gehanteerde leermethoden en leermiddelen. Informatieavonden worden meestal aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Voor groep 8 worden tijdens een aparte informatieavond de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs toegelicht.
  • Rapportavond: Telkens na de vaststelling van de resultaten, dus drie maal per schooljaar, worden de ouders door de leerkracht op school uitgenodigd (voor het derde rapport op verzoek van de ouders). Tijdens dit gesprek worden de resultaten en vorderingen van het kind doorgenomen en eventuele vragen beantwoord. Voor groep 8 zijn er speciale avonden georganiseerd voor de rapportbespreking en de voortgezet onderwijs gesprekken.
  • Nieuwsbrief: De nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave, die telkens op een van tevoren vastgestelde dag aan het eind van de maand verschijnt. Dit periodiek bevat o.m. de bijgewerkte kalender voor de volgende maand, wijzigingen in de klassenindeling, toelichting op aanstaande activiteiten, verslagen van voorbije activiteiten en nieuws vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Klachten

Bij wie kunt u terecht?
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Helaas is dit niet altijd te vermijden. Door een probleem tijdig aan de orde te stellen, is het vaak gemakkelijker om een oplossing te vinden. Blijf niet rondlopen met zaken die u dwars zitten maar kom ermee naar ons toe. Ontstaan er problemen bij uw kind of in de groep, neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit schakel dan de directeur in.
Voor problemen betreffende algemene schoolzaken kunt u contact opnemen met de directeur. Lukt het niet om het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich ook tot de vertrouwenspersoon of het bestuur wenden.  De "regeling inzake de indiening, behandeling en afwikkeling van klachten" vindt u op de website van de Stichting OBODB.

Vertrouwenspersoon
Kinderen, ouders en personeelsleden die een probleem of klacht hebben kunnen een beroep doen op Maudy Tiemstra en Marja van Beelen.
Een luisterend oor kan voldoende zijn, maar soms wordt er doorverwezen naar personen of instanties die verder kunnen helpen of adviseren. (contactgegevens staan in de schoolgids).