Tot je recht komen!

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

Medezeggenschapsraden van de openbare scholen aangesloten bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs leveren de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor het openbaar onderwijs besproken.
 

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemming- en (2) adviesbevoegdheid. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
 

De  MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
 • Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid 

Samenstelling MR

De MR van OBS Het Bolwerk bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De schooldirecteur, Maurice Wiering, woont eveneens, op uitnodiging van de MR, iedere  MR vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
 • Kees Wilbrink (voorzitter)
 • Linda van Broekhoven (ouder)
 • Liane de Bruijn (ouder)
 • Nikki Jordaan (personeelslid)
 • Lisette Vink (personeelslid)
 • Maryse Greven (personeelslid)
Alle documenten, agenda's en notulen van de MR kunt u vinden onder het tabblad protocollen, beleidsstukken en documenten. Ook staan deze documenten in SchouderCom onder de knop documenten.