Tot je recht komen!

International Primary Curriculum

Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.

Veranderende wereld

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21e eeuw gaat het niet meer om de kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Units

Het curriculum werkt met onderwerpen. Dat noemen we Units. Er zijn er tachtig en het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan worden vergroot. Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen: leren op basis van de kracht van elke kind. Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-thema’s worden op eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. Deze activiteiten zijn met zorg samengesteld en weerspiegelen de nieuwe benadering ten aanzien van leren naar aanleiding van recent hersenonderzoek.

IPC in de praktijk

De units worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit, de taal is kindvriendelijk en ook de bronnen zijn op kinderen afgestemd. Elke unit heeft een vaste structuur, dat geeft duidelijkheid. Iedere groep of leergang behandelt ongeveer vijf units per jaar. Maar hoe werkt de unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’, een duidelijk vakoverstijgend onderwerp. Hoe leuk is het om zes weken lang alles te leren over chocolade. Bij het vak kunst ontwerpen de leerlingen verpakkingen, bij geschiedenis is er aandacht voor het verleden en het heden, bij natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om uit te zoeken waar op aarde de cacaoboom groeit.

Bijzonder

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in alle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onde3rzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’ wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder. IPC Nederland reikt alle informatie en hulpmiddelen aan, leerkrachten kunnen zelf bepalen hoe ze dat willen toe- en inpassen. Het leren staat altijd centraal en de doelstellingen zijn leidend.

Vaste structuur

Zoals al eerder gezegd hebben de units een vaste structuur. Bij ieder onderdeel van die structuur neemt het leren een centrale plek in. Om kinderen re enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij een onderwerp, wordt elke unit elke betrokken groepen ‘geopend’- we noemen dat een startpunt - en eindigen met een ‘afsluiting’. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met zogeheten mindmaps (visuele thema’s), maar er zijn meerdere manieren. Die helpen de leerlingen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Vaak weten ze veel meer dan ze denken. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst unit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.

Rol van de ouders

Een aantal IPC- scholen betrekt de ouders bij de start en afsluiting van een unit. Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is tenslotte erg belangrijk. IPC heeft bij elke unit een voorbeeldbrief voor de ouders waarin wordt uitgelegd wat de leerlingen gaan leren, op welke manier ze dit doen en hoe ouders thuis kunnen helpen. Als ouder kunt u uw kind helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te vragen wat het op school geleerd heeft. Door uw kind uit te dagen om het te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerd nog beter en diepgaander re begrijpen. Verder is her belangrijk om uw kind re helpen om zichzelf en zijn of haar plek in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de keukentafel over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.